Politika kvality

ZÁVAZEK VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Vedení společnosti se zavazuje k aplikaci efektivního systému řízení jakosti QMS

Vedení společnosti zajišťuje určení interních a externích aspektů pro dosahování zamýšlených
výsledků pro oblast kvality

Vedení se zavazuje k zajišťování přiměřených zdrojů (materiálních, finančních i personálních)

Vedení se zavazuje k plné aplikaci nástroje řízení rizik do základních činností společnosti

Vedení se zavazuje k plnému uplatňování principu trvalého zlepšování

Vedení společnosti vytváří podmínky pro průběžné sledování a vyhodnocování poskytovaných služeb


STABILITA A STANDARDNOST

Veškeré poskytované služby jsou realizovány při důsledném respektování metodických postupů definovaných ve společnosti a formalizovaných v samostatných SOP

Jakékoli revize těchto postupů jsou řízeny pomocí systému řízení změn a vždy povedou ke zkvalitnění poskytované služby

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Přesně určujeme zainteresované strany a jejich požadavky

Rozšiřujeme sortiment poskytovaných služeb

Zkracujeme čekací lhůty na poskytnutí služby

Poskytujeme poradenskou činnost v oblasti validací a kalibrací, jako bonus při realizaci služby nebo pro naše stálé zákazníky


VLASTNÍ PRACOVNÍCI - ROZVOJ

Zvyšujeme kvalifikaci vlastních pracovníků (vzdělávání, kurzy, školení)

Pracovníci jsou zapojeni do procesu zlepšování kvality poskytovaných služeb

U pracovníků je rozvíjena schopnost získávání dalších zákazníků (školení, hodnocení praktických situací)


ZLEPŠOVÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY

Norma ČSN EN ISO 9001 je pro nás základní platformou pro systém naší práce

Soulad s touto normou je základní, standardní úrovní pro naši činnost

Naší snahou je překračování požadavků zavedené normy ISO